Πολιτική ασφάλειας τροφίμων PALSE

Με σεβασμό στη Φύση, τον Άνθρωπο και την Παράδοση, το όραμα της επιχείρησης «PALSE GP» συνοψίζεται στην παραγωγή προϊόντων που θα συμβάλουν στην ένταξη των οσπρίων στην διατροφή των καταναλωτών που επιθυμούν στο πλαίσιο διατήρησης μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής να στραφούν στο υγιεινό σνακ.

Η επιχείρηση δίνοντας πρωταρχικό ρόλο στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων, απαλλαγμένων από οποιονδήποτε κίνδυνο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας (ΣΔΑΤ) κατά ISO 22000:2018.

Η Διοίκηση της επιχείρησης με σκοπό την επίτευξη όλων των στόχων του εν λόγω συστήματος δεσμεύεται:

 • Να παρακολουθεί και να τηρεί στο μέγιστο τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων και να ακολουθεί πιστά τους κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής και ορθής υγιεινής πρακτικής
 • Να συμμορφώνεται πλήρως με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών της για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει
 • Να αναγνωρίζει όλους τους πιθανούς κινδύνους κατά την παραγωγή και να λαμβάνει μέριμνα για την εξάλειψή τους
 • Να θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους ποιότητας και να εφαρμόζει σύστημα παρακολούθησης της πορείας τους
 • Να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων παραγωγής και την αγορά του καλύτερου διαθέσιμου εξοπλισμού με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, με σκοπό την εξασφάλιση ανώτερου επιπέδου ασφάλειας για τα προϊόντα της
 • Να μεριμνά για την σωστή εκπαίδευση των εργαζομένων της επιχείρησης, με στόχο την εξασφάλιση υψηλής τεχνογνωσίας και τη δημιουργία συνείδησης ασφάλειας και ποιότητας για το προσωπικό της.
 • Να επιδιώκει αποτελεσματική επικοινωνία με τους προμηθευτές της, προκειμένου να διασφαλίζει τη χρήση πρώτων υλών άριστης ποιότητας
 • Να ενημερώνει τους πελάτες της για τη σωστή χρήση και συντήρηση των προϊόντων της
 • Να καταγράφει τα παράπονα και τις παρατηρήσεις των πελατών της και να λαμβάνει μέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους
 • Να κοινοποιεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την παρούσα πολιτική ασφάλειας τροφίμων
 • Να ενεργεί με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση, αξιολογώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα την αποτελεσματικότητα του συστήματος
 • Να αποδεικνύει μέσω του οράματος, των αξιών, των ανθρώπων της, της συνέπειας, της υπευθυνότητας και της προσαρμοστικότητας του οργανισμού, ότι σέβεται την κουλτούρα για την ασφάλεια των τροφίμων

 

Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης «PALSE GP», συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης, οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των αναφερόμενων στην παρούσα Πολιτική Ασφάλειας και να συμβάλουν στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνη τους.